صفحه اصلي
معلومات مختصر در مورد قرآن کريم مطابق قرآن کریم چاپ تاج کمپنی پاکستان
تاریخ طبع ماه جون 2002 میلادی
شماره  نام سوره تعداد آیات رکوعات  جزء سجده تلاوت حزب
1 فاتحه  7 1      
2 بقره 286 40      
3 آل عمران 200 20      
4 نساء 176 24     1
5 مائده 120 16      
6 انعام 165 20      
7 اعراف 206 24   1  
8 انفال 75 10      
9 توبه 129 16     2
10 یونس 109 11      
11 هود 123 10      
12 یوسف 111 12      
13 رعد 43 6   1  
14 ابراهیم 52 7      
15 حجر 99 6      
16 نحل 128 16   1 3
17 اسراء 111 12   1  
18 کهف 110 12      
19 مریم 98 6   1  
20 طه 135 8      
21 انبیاء 112 7      
22 حج  78 10   1  
23 مؤمنون 118 6      
24 نور 64 9      
25 فرقان 77 6   1 4
26 شعراء 227 11      
27 نمل 93 7   1  
28 قصص 88 9      
29 عنکبوت 69 7      
30 روم 60 6      
31 لقمان 34 4      
32 سجده 30 3   1  
33 احزاب 73 9      
34 سباء 54 6      
35 فاطر 45 5      
36 یس 83 5     5
37 صافات 182 5      
38 ص  88 5   1  
39 زمر 75 8      
40 مؤمن  85 9      
41 حم سجده 54 6   1  
42 شوری 53 5      
43 زخرف 89 7      
44 دخان 59 3      
45 جاثیه 37 4      
46 احقاف 35 4      
47 محمد 38 4      
48 فتح 29 4      
49 حجرات 18 2     6
50 ق  45 3      
51 ذاریات 60 3      
52 طور 49 2      
53 نجم 62 3   1  
54 القمر 55 3      
55 الرحمن 78 3      
56 واقعه 96 3      
57 حدید 29 4      
58 مجادله 22 3      
59 حشر 24 3      
60 ممتحنه 13 2      
61 صف 14 2      
62 جمعه  11 2      
63 منافقون  11 2      
64 تغابن 18 2      
65 طلاق 12 2      
66 تحریم 12 2      
67 ملک 30 2      
68 ن 52 2      
69 حاقه 52 2      
70 معارج 44 2      
71 نوح 28 2      
72 جن 28 2      
73 مزمل 20 2      
74 مدثر 56 2      
75 قیامه  40 2      
76 دهر 31 2      
77 مرسلات 50 2      
78 نباء 40 2      
79 نازعات 46 2      
80 عبس 42 1      
81 تکویر 29 1      
82 انفطار 19 1      
83 مطففین 36 1      
84 انشقاق 25 1   1  
85 بروج 22 1      
86 طارق 17 1      
87 اعلی 19 1      
88 غاشیه 26 1      
89 فجر 30 1      
90 بلد 20 1      
91 شمس 15 1      
92 لیل 21 1      
93 ضحی 11 1      
94 انشراح 8 1      
95 تین 8 1      
96 علق 19 1   1  
97 قدر 5 1      
98 بینه  8 1      
99 زلزال 8 1      
100 عادیات 11 1      
101 قارعه 11 1      
102 تکاثر 8 1      
103 عصر 3 1      
104 همزه 9 1      
105 فیل 5 1      
106 قریش 4 1      
107 ماعون 7 1      
108 کوثر 3 1      
109 کافرون 6 1      
110 نصر 3 1      
111 لهب 5 1      
112 اخلاص 4 1      
113 فلق 5 1      
114 ناس 6 1     7
  114 6236 558 30 14 7
تعداد آیات قرآن بشمول بسم الله الرحمن الرحیم  6349 می باشد

نوت : تعداد آیات قرآنکریم نظر به روایات مختلف از هم تفاوت دارد. بعضی تعداد آیات قرآنکریم را 6232 ، بعضی 6234 و برخی تعداد آیات قرآنکریم را بدون بسم الله در اوایل سوره ها 6236 آیت می خوانند . علت تفاوت در تعداد آیات قرآنکریم حساب نکردن بعضی وقفه ها در برخی سوره ها می باشد مثلاً در بعضی چاپ های قرآن کریم تعداد آیات سوره فاتحه را بدون ذکر بسم الله الرحمن الرحیم 7 آیت میدانند و برخی ها 6 آیت بهمین ترتیب در بعضی سوره های دیگر نیز این چنین اختلافات در وقفه ها وجود دارد که دو آیت از هم تفاوت دارد بناءً آنعده از دوستانی که تعداد آیات قرآن کریم را 6666 می خوانند روایت ضعیف است. در طبع های فعلی قرآن کریم بشمول بسم الله الرحمن الرحیم در اوایل سوره ها تعداد آیات کلام الله مجید به 6349 آیت می رسد که 113 آیت مربوط بسم الله الرحمن الرحیم در اوایل سوره بوده و باقی 6236 آیت مربوط سوره های قرآن می گردد.

برای دریافت جدول تعداد آیات قرآن کریم به فارمت اکسیل اینجا کلک کنید